Posted By in AgriProFocus Netherlands
Posted 17 December 2018 at 07:55

Brief beleidswerkgroep AgriProFocus aan Tweede Kamer leidt tot resultaat

Toezegging

Tijdens de begrotingsbehandeling BHOS heeft minister Kaag toegezegd samen met minister Schouten (LNV) met een brief te komen, waarin de Nederlandse inzet op voedselzekerheid voor de komende jaren uiteen wordt gezet. In een brief aan de commissie BHOS (zie bijlage) heeft de beleidswerkgroep van AgriProFocus de commissieleden opgeroepen om hierom te vragen. De beleidswerkgroep is dan ook bijzonder blij dat dankzij kamerlid Stoffer (SGP) deze toezegging is gedaan.

Gezamenlijke beleidsvisie

De beleidswerkgroep zou minister Kaag de voedselagenda graag nieuw leven zien inblazen. Minister Schouten presenteerde met de kringlooplandbouw een omslag in het denken over productie en voedsel in Nederland, maar voedselketens zijn grensoverschrijdend en een volgende stap is nodig om SDG2 binnen bereik te kunnen halen. Het geluid van de Nederlandse voedsel- en landbouwkennis moet dus doorklinken in het beleid voor buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking. De beleidswerkgroep pleit daarom voor een gezamenlijke beleidsvisie van ministers Kaag en Schouten, met daarin de volgende accenten:
  • Maak gebruik van de voedselsysteembenadering
  • Verschuif de focus op productie naar een focus op voedsel
  • Combineer Nederlandse expertise en kennis met lokale expertise en kennis
  • Ondernemerschap is de aanjager van verandering
  • Klimaatbestendige landbouw is van cruciaal belang

Collaboratieve actie

SDG2 binnen bereik halen lukt niet alleen: collaboratieve actie is nodig en de Dutch Diamond-aanpak moet lokaal in praktijk worden gebracht in landen waar Nederland actief is. Een wederom aan te stellen voedselgezant, die zowel de betrokken ministeries (LNV, BZ/BHOS, EZK, VWS) als de ambassades verbindt en het gesprek met bedrijven, lokale overheden en maatschappelijke partijen faciliteert, kan hier het verschil in maken.