BHOS

Posted By in AgriProFocus Netherlands
Posted 17 December 2018 at 07:55

Brief beleidswerkgroep AgriProFocus aan Tweede Kamer leidt tot resultaat

Toezegging

Tijdens de begrotingsbehandeling BHOS heeft minister Kaag toegezegd samen met minister Schouten (LNV) met een brief te komen, waarin de Nederlandse inzet op voedselzekerheid voor de komende jaren uiteen wordt gezet. In een brief aan de commissie BHOS (zie bijlage) heeft de beleidswerkgroep van AgriProFocus de commissieleden opgeroepen om hierom te vragen. De beleidswerkgroep is dan ook bijzonder blij dat dankzij kamerlid Stoffer (SGP) deze toezegging is gedaan.

Gezamenlijke beleidsvisie

De beleidswerkgroep zou minister Kaag de voedselagenda graag nieuw leven zien inblazen. Minister Schouten presenteerde met de kringlooplandbouw een omslag in het denken over productie en voedsel in Nederland, maar voedselketens zijn grensoverschrijdend en een volgende stap is nodig om SDG2 binnen bereik te kunnen halen. Het geluid van de Nederlandse voedsel- en landbouwkennis moet dus doorklinken in het beleid voor buite

... Read more

Posted By in AgriProFocus Netherlands
Posted 27 June 2018 at 01:33

Brief AgriProFocus Beleidswerkgroep aan Tweede Kamer ivm notaoverleg 28 juni 2018

AgriProFocus reactie op "Investeren in perspectief"

Aan: Leden van de algemene commissie BHOS van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Betreft: Notaoverleg Beleidsnota Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking op 28-6-2018

Utrecht, 20 juni 2018


Geachte leden van de commissie BHOS,

Op 28 juni gaat uw commissie met Minister Kaag in debat over de BHOS nota ‘Investeren in perspectief’. Namens de beleidswerkgroep van AgriProFocus (eindnoot 1) willen wij u graag onderstaande vijf punten meegeven om in te brengen in dit debat, omdat die o.i. noodzakelijk zijn voor een effectiever beleid op voedsel- en voedingszekerheid wereldwijd, het behalen van SDG2 en het versterken van agribusiness in ontwikkelingslanden.

1. Preventieve inzet op voedselzekerheid is meest effectief

Het AgriProFocus netwerk onderschrijft het belang van het voorkomen van conflicten en aanpakken van grondoorzaken van conflict en instabiliteit. Armoede is v

... Read more

Posted By in AgriProFocus Netherlands
Posted 4 April 2018 at 11:15

Beweging in het FDOV dossier?

Zit er beweging in het FDOV dossier? Iedereen snakt naar nieuws over FDOV editie III.

Is er nieuws? Geruchten zat en ik word geregeld gevraagd waarom AgriProFocus toch niets weet.

Vorige week sijpelde er wat nieuws door: er zit schot in FDOV! Het FDOV-dossier is langs de DG, goedgekeurd en naar minister Kaag gestuurd.

Over timing van publicatie wordt voorlopig niet meer gezegd dan dat met hoopt dat dat voor eind 2018 zal gebeuren. Er liggen nog andere, gerelateerde zaken op het bureau van de minister zoals de nota BHOS. Het nieuwe FDOV dient te passen in de kaders die daarin gesteld gaan worden.

Ik houd u op de hoogte, en als u wat hoort deel het en laat het me weten!

Rolf


Movement in the FDOV file?

Is there movement in the FDOV file? Everyone craves for news about FDOV edition III.

There were rumors and I am regularly asked why AgriProFocus does not know anything. 

Well, is there news? Last week some news seeped through about FDOV: things are moving! Th

... Read more

Posted By in AgriProFocus Netherlands
Posted 23 February 2018 at 08:16

Geef input aan minister Sigrid Kaag!

Internetconsultatie beleidsnota Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Er wordt al enkele maanden gewerkt aan een nieuwe nota BHOS. Er hebben al diverse externe consultaties met o.a. het maatschappelijk middenveld, het bedrijfsleven en experts plaatsgevonden.

Sinds vandaag / 22 februari is nu ook de online internetconsultatie van start gegaan die elke burger en organisatie de gelegenheid geeft zijn/haar ideeën en suggesties in te brengen.

Vertel minister Sigrid Kaag wat volgens jou terug moet komen in haar plan over ontwikkelingssamenwerking, handel en investeringen door deze link te volgen:  https://www.internetconsultatie.nl/bhos .  (loopt tot 22 maart 2018)