RVO

Posted By in AgriProFocus Myanmar
Posted 17 October 2017 at 02:47

             MYANMAR SPACE MAPS

ၿမန္မာဘာသာၿဖင္႔လည္းေအာက္တြင္ဖတ္ရႈေလ႔လာႏိုင္ပါသည္။

This is precious information for Myanmar.Could you imagine that you can easily get land use comparison maps between 1988 and 2017 in each sector?

             In March 2017 a Dutch delegation visited Myanmar to demonstrate the use of satellite imagery derived data for land use planning and monitoring & evaluation. Some historical and recent land use maps were made for demonstration and discussion purposes. This project demonstrated the applicability of remote sensing data and mapping for the Myanmar context. Satelligence processed satellite images into thematic maps for 1988 and 2017. This project was executed with a grant from Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) and supervised by the N

... Read more
jun
13

Informatiemiddag Klimaatfinanciering

Event posted by in AgriProFocus Netherlands
  13 June 2017, 12:00-17:30
  Muntgebouw Leidseweg 90, Utrecht

Voor Nederlandse bedrijven die klimaattechnologie of -diensten leveren, liggen er grote kansen in ontwikkelingslanden en opkomende economieën. De vraag naar klimaatoplossingen is immers niet beperkt tot Nederland. Maar hoe maak je daadwerkelijk de stap naar Afrika, Azië of Latijns-Amerika? Wie kan je helpen om de kansen die je ziet voor ontwikkelingslanden aan te pakken?En hoe financier je zoiets? Deze vragen komen op dinsdag 13 juni aan de orde op de bijeenkomst 'Internationale klimaatfinanciering: een kans voor het mkb'.

Tijdens de bijeenkomst geven experts uitleg over het krijgen van toegang tot klimaatfondsen en het ontwikkelen van klimaatfinanciering. Hierbij ligt de focus op kansen en barrières voor het mkb. Daarnaast is er ruimte om ervaringen uit te wisselen in de interactieve deelsessies, waarbij wordt ingezoomd op specifieke focuspunten.

Deelname is gratis. Deze informatiemiddag wordt georganiseerd door IUCN NL in samenwerking met FME,NWP, ECN en RVO.

Het programma van de dag is

... Read more


Posted By in DutchFacilities
Posted 23 May 2017 at 03:38

''Dutch PSD Instruments'' - grants supporting the business in developing countries!

On Wednesday 17th May 2017 was held a ‘’follow-up workshop on the Dutch Private sector Development (PSD) Intsruments’’ at the residence of the Dutch ambassador in Rwanda. Around 40 people participated.

This workshop was a follow-up of a first workshop which took place at Umubano Hotel (see: //agriprofocus.com/post/591333610b34d90703ab7c78).

After the first workshop, all interested participants were requested to send their concept notes. The Netherlands Embassy staff sat and selected who to invite in the follow-up workshop. AgriProFocus Rwanda facilitated the 2 workshops.

During this second workshop a delegation of RVO staff who came all the way from the Netherlands, gave more in depth presentation of the instruments and in groups per instrument more detailed Q&A and discussion took place. The objective of this workshop being, to seriously engage the participants with a concrete good quality idea, to get

... Read more
may
31

Tanzania Agri-Infra event

Event posted by in Horticulture in Tanzania
  31 May 2017, All Day Event
  Netherlands

TANZANIA AGRI-INFRA EVENT

On May 31st, there will be a Tanzania Agri- Infra Event, organized by the Netherlands Enterprise Agency (RVO), the ministry of Foreign Affairs and the Ministry of Economic Affairs and NABC. The event will take place at RVO, and will focus on the following sectors: Agrologistics, Infrastructure, Fruit & Vegetable Sourcing and Potatoes. Registration will open soon.Posted By in AgriProFocus Netherlands
Posted 4 April 2017 at 01:23

Do you want to set up a challenge? Best practices from the Food Connection Challenge

Article of IBA, by Rosanna Martucci on March 6, 2017

The Food Connection Challenge Ghana (FCC), an initiative of BoP Innovation Center and CrossWise Works facilitated by F&BKP and IBA, was launched as a business-led response to post-harvest losses in Ghana. The FAO indeed reports that post-harvest loss amounts up to 30-40% of the total food produced in Ghana, due to poor harvesting, storing and transportation facilities.

In June 2016, After an open application process targeting Ghanian agribusiness SMEs, FCC selected four Ghanaian agribusinesses producing tilapia, pineapple, peanut and groundnut products. Lack of proper storage facilities being one of the main causes of losses in their operations, FCC matched them with Dutch companies offering cold and non-cold storage facilities. Four student teams were involved to adapt the Dutch technologies for scaling in the context of the Ghanaian entrepreneurs.

The inn

... Read more

Posted By in AgriProFocus Netherlands
Posted 3 April 2017 at 08:15

Effectiveness of Networks in Seed Potato Sector Development in Sub-Saharan Africa

Article by Food & Business Knowledge Platform

Nijmegen School of Management, Radboud University has been granted funds by the Food & Business Knowledge Platform (F&BKP) to carry out a pilot study on the role of agro-based clustering in sustainable upscaling in low- and middle-income countries (LMICs).

The SustUpscaling project aims to understand the drivers of sustainable upscaling by Dutch firms in agribusiness in LMICs. The project investigates the impact of firm network characteristics and institutional conditions on sustainable upscaling performance in value chain clusters to understand the role of agro-based clustering in competitiveness.

The project encourages the active participation of private seed breeders and multipliers, farmer cooperatives/growers, local government representatives, NGOs and research institutes. It is piloted in the seed potato sector in Kenya and Ethiopia to:

  1. Measure the sustainable upsc

... Read more
mar
06

Nigeria & Benin Agro-Logistics Workshop/Atelier

Event posted by in AgriProFocus Netherlands
  06 March 2017, All Day Event
  The Hague, the Netherlands

Le 6 mars, NABC, RVO et WUR organiseront un atelier d'agro logistique sur le Nigeria et le Bénin. Cet atelier portera sur la question des pertes après récolte, des goulots d'étranglement dans la chaîne de valeur ainsi que sur les relations commerciales entre les deux pays. Le but est de découvrir comment la technologie et les solutions néerlandaises peuvent être mises en pratique ici, et si par une mission commerciale dans les deux pays, les membres du secteur privé hollandais seraient intéressés à s'impliquer. S'il vous plaît contacter Daan Vreeburg si vous êtes intéressé.

Pour plus d'informations et d'inscription, suivez ce lien.


On March 6th, NABC, RVO, and WUR will be organising an Agro-logistics workshop concerning Nigeria and Benin. This workshop will focus on the issue of post-harvest losses, bottlenecks in the value chain as well as trade relations between the two countries. The goal is to discover how Dutch technology and solutions can be put in practice here, and w

... Read more


apr
27

Holland Pavilion - Agritech Expo Zambia

Event posted by in AgriProFocus Netherlands
  27 April 2017 to 29 April 2017 - All Day Event
  Chisamba, Zambia

Dutch Poultry and Dairy businesses will be at this year's Agritech Expo Zambia at the Holland Pavilion.  The Agritech expo is a business-to-business platform for agricultural professionals, from small-scale farmers to commercial enterprises, to engage and conduct business with some of the world’s leading suppliers to the agricultural industry.

The Dutch Pavilion will include exhibits and presentations by Dutch businesses. This will give attendees the opportunity to view and discuss products from outside their local market.  There will also be a match-making session for pre-selected Zambian businesses with Dutch businesses.

For more information, contact Ms. Chali Nyirenda -cnyirenda@agriprofocus.com

This is brought to you by AgriProFocus, Nederlandse Export Combinatie / Netherlands Export Combination (NEC) and the Embassy of the Kingdom of the Netherlands (EKN).mar
19

Agromissie naar Vietnam             19-23 maart 2017

Event posted by in AgriProFocus Netherlands
  19 March 2017 to 23 March 2017 - All Day Event
  Vietnam

Agromissie naar Vietnam

met Marjolijn Sonnema, directeur-generaal Agro & Natuur van het ministerie van Economische Zaken

Steden: Ho Chi Minh Stad en Hanoi

Wilt u zakendoen in Vietnam of in dit land nieuwe mogelijkheden verkennen? En is uw bedrijf actief in de agro-, tuinbouw- of watersector? Ga dan mee van 19 t/m 23 maart a.s. met de agromissie naar Vietnam onder leiding van Marjolijn Sonnema, DG Agro en Natuur.

De missie richt zich op agro-, tuinbouw en waterkansen in de Vietnamese markt en op de positionering van Nederland als agro-, kennis- en innovatieland.

De missie is gekoppeld aan een regionale conferentie op het gebied van voedselzekerheid die Vietnam in nauwe samenwerking met Nederland, de FAO en de Wereldbank organiseert.

Voor wie?
De missie staat open voor bedrijven en kennisinstellingen uit de sectoren agrifood, tuinbouw en water-landbouw nexus.

Het centrale thema is voedselzekerheid met daarbinnen focus op technologie voor vermindering voedselverliezen & voedselverspilling, klimaatslimm

... Read more


Posted By in AgriProFocus Netherlands
Posted 16 January 2017 at 03:51

IFC and agribusiness in a changing environment

IFC event on GAFSP and climate smart agriculture, The Hague, Netherlands – 28 October 2016

Organized by IUCN NL and RVO, in partnership with IFC.

RVO and IUCN NL organized together with the International Finance Corporation (IFC) on 28 October a one-day event in The Hague in the framework of the World Bank Group-Netherlands strategic partnership ‘Food for All’. The event convened more than 80 professionals in the private sector, knowledge institutions, NGOs and policy makers engaged in agribusiness in developing countries.

IFC, the private sector arm of the World Bank Group, invests heavily in agribusiness in developing countries and emerging markets, and therefore has a great interest in exchanging experiences on investment opportunities, climate smart technologies and challenges in value chain operations. The main objective of the event was that both private sector and IFC bring current and upcoming activities and challenges in

... Read more

Famory SINABA Merci Nicole pour le rapport

8 months 2 weeks ago

apr
25

Dairy & Poultry Trade Mission to Zambia

Event posted by in AgriProFocus Netherlands
  25 April 2017 to 30 April 2017 - All Day Event
  Chisamba, Zambia

Are you a Dutch entrepreneur in the dairy or poultry sector? Join the Dutch trade mission to Zambia! Important part of the mission is to participate in the Holland Pavilion (27-29 April) at the major regional trade fair, the AgriTech Expo Zambia.

Participation in the mission is a great opportunity to introduce companies and organizations in Zambia and the region to Dutch knowledge and technologies in the dairy and poultry industries. Recent market surveys show that there are opportunities in the poultry and dairy sectors for Dutch businesses.

The Dutch Export Combination (NEC) is organizing this mission on behalf of the Netherlands Enterprise Agency (RVO).

Holland Pavilion at AgriTech

The Agritech Expo Zambia is a B2B platform for professionals in the agricultural sector. The 3rd edition in 2016 attracted over 17,500 visitors and more than 165 local and international exhibitors.

The Holland Pavilion at the Expo Agritech in Chisamba (about 100 kilometers north of Lusaka) can be used by participants in

... Read more


Posted By in AgriProFocus Tanzania
Posted 30 November 2016 at 12:10

Netherlands Enterprise Agency - Sustainable Water Fund (FDW)

The Netherlands Enterprise Agency manages the Sustainable Water Fund (FDW) as a public-private partnership for water safety and water security in developing countries. Projects are collective initiatives between governmental bodies, industries, and NGOs. The thematic areas are improved access to drinking water and sanitation (including solid waste); efficient and sustainable water use, particularly for agriculture; and safe deltas and improved basin management. The deadline for concept notes (first round) is 31 December 2016. FIND OUT MORE ABOUT THIS CALL HERE.

Posted By in AgriProFocus Zambia
Posted 17 November 2016 at 11:13

Missed the Event? Read the Poultry Masterclass Report Here!

AgriProFocus Zambia (in partnership with RVO, the Dutch Embassy, PAZ, LSCS and PUM Netherlands Senior Experts) organised Poultry Masterclasses in Kitwe and Lusaka last month. The aim of the Poultry Masterclass  was to improve agri-business skills in the poultry sector, specifically of Zambian farms, processors, marketing and export managers and other important stakeholders in the poultry sector in order to tackle the lack of knowledge and skills regarding commercial poultry production.  

Read the Full Report Here!

Want to learn what the participants learned, here are the presentations from the 3 days.

1. Bio Security (Disease Control) - Presentation
2. Feed making - Presentation
3. Feeding Broilers - Presentation
4. Learning Broiler Signals - Presentation (Part 1)
    
Learning Broiler Signals - Presentation (Part 2)


Click here to see pictures of the event

Posted By in AgriProFocus Zambia
Posted 14 November 2016 at 02:06

Information about Dutch Business Instruments

The Kingdom of the Netherlands through the Netherlands Enterprise Agency (RVO) a unit under the Ministry of Foreign Affairs, administers business instruments to support entrepreneurs to grow their business in an innovative and sustainable approach.

On November 9th, RVO held an information session in Lusaka where they explained 3 business instruments:

Sustainable Water Fund (FDW) - financing of water infrastructure for economic development

Sustainable Food Security and Entrepreneurship Fund (FDOV) - financing collaborations that create sustainable value chains in agriculture and food.

PUM Senior Experts Facility (PUM) - technical assistance to public institutions and private enterprises.

For more information and contact details see:

PUM presentation here

Business instruments presentation here

Posted By in AgriProFocus Netherlands
Posted 4 November 2016 at 08:17

Commercializing Food Security in Tanzania

Like many regions in East Africa, Northern Tanzania has the potential to become an agricultural powerhouse. A Public-Private Partnership of the FDOV meets the needs of maize producers around the city of Arusha. The Netherlands Enterprise Agency, commissioned by the Dutch Ministry of Foreign Affairs, has provided financial resources, shared technical knowledge and coordinated the contacts among the partners of this project.

Watch this film to see the results of this public-private partnership!

Partners in this PPP are: Quality Food Products in Arusha, East African Grain Council, Wageningen University and Research Centre,  Dutch Embassy in Tanzania, New Bogaloo Ltd, National Microfinance Bank in Tanzania, Alliance for a Green Revolution in Africa (AGRA) and the Tanzanian Ministry of Agriculture.


Posted By in AgriProFocus Zambia
Posted 27 October 2016 at 10:26

Are you looking for a new export market for your horticulture business? (Zambia and Zimbabwe)

In an effort to promote Dutch business in Zambia and increase exports of horticulture products from Zimbabwe and Zambia, the Embassy of the Kingdom of the Netherlands organised a Horticulture Export Promotion Seminar on 5th October in Harare, Zimbabwe.

Various stakeholders from the business community, agricultural companies, agro finance institutions and horticulture producers attended the seminar to provide practical information about horticulture market intelligence, EU import regulations and financing options for SME's in Zimbabwe and Zambia.

For those that could not attend, here are the presentations:

Access to Finance for SMEs in Zambia
Roveg Fruit BV - Netherlands (Potential Market)
Private Sector Development Tools: Dutch Support to Promote Bilateral Trade and Cooperation
The Dutch and European Horticulture Markets: Where are the best opportunities?
Entrepreneurs for Entrepreneurs: PUM Netherlan

... Read more
oct
05

Horticulture Export Promotion Seminar - Zambia and Zimbabwe

Event posted by in AgriProFocus Zambia
  05 October 2016, All Day Event
  Harare, Zimbabwe

The Embassy of the Kingdom of the Netherlands is organizing a Horticulture Export Promotion Seminar on 5th October in Harare, Zimbabwe.

In an effort to promote Dutch business in Zambia and increase exports of horticulture products from Zimbabwe and Zambia, the Embassy is inviting experts from the Dutch Ministry of Foreign Affairs, the Netherlands Enterprise Agency (RVO), Dutch horticulture produce buyers and the Centre for Promotion of Imports from Developing Countries (CBI) to provide practical information about horticulture market intelligence, EU import regulations and financing options for SME's in Zimbabwe and Zambia. The seminar will be attended by various stakeholders such as the business community, agricultural companies, agro finance institutions and horticulture producers.

Eligible Organisations

Business associations or NGOs that work with horticulture producers

- Government or quasi government departments that promote horticulture exports; and 

- Private companies that are

... Read more


Posted By in AgriProFocus Netherlands
Posted 30 August 2016 at 09:48

BUSINESS AND COOPERATION AROUND WASTE MANAGEMENT

a message from Bert Keesman, owner/Director at MetaSus, the Netherlands


The President of Tanzania Pombe Magufuli John decided last year to omit the trappings of independence day and instead to hold a national "clean up day". At the top the motivation to tackle waste is clearly present, but how widely is that enthusiasm supported? With these and other questions, a delegation of three Dutch experts travels in the week from 5 to 9 September to Dar es Salaam to explore possibilities for cooperation and doing business around waste between the Netherlands and Tanzania. The team consists of Herman Huisman, Rijkswaterstaat Environment; Hans Breukelman, Bread BV and Bert Keesman of MetaSus. The mission is a follow-up to the briefing of RVO and the Dutch Embassy in Tanzania (Eugene Gies) on waste management in Tanzania.

The preliminary impression is that the focus of a possible follow-up  program will be initially on public cooperation,

... Read more

Posted By in AgriProFocus Netherlands
Posted 17 August 2016 at 12:29

There is rumor about a new call of the Facility for Sustainable Entrepreneurship and Food Security (FDOV) . If you do not know any more what FDOV was about, this website of the Dutch RVO tells you all about it (also that it is currently not possible to apply for a FDOV-grant, but, .... there is a rumor)

Mr Anno Galema was one of the people at the ministry  of Foreign Affairs of the Netherlands who worked intensively on the policy side of the FDOV at the so called PPP Expertise center. He has just started in his new function as First Secretary Food Security & Private Sector Development at the Dutch embassy in Kampala, Uganda.

An interesting interview with him was published April 28, 2016. It's about how the ministry looks at PPPs and role of the public P in the PPP. Read the article Here.

The last FDOV call was in 2014. All AgriProFocus countries were eligible at that time. See for the complete list of eligible countries: LIST

Posted By in AgriProFocus Kenya
Posted 14 March 2016 at 09:38

RVO-EKN learning Event -- Report

Dear Partners;

With the links below find an insightful report from the RVO-EKN learning event held on 26-27th January 2016 and a video capturing key lessons.

Report 


As a knowledge network, we look forward to hosting more insightful knowledge sharing and experience sharing platforms.